ثبت شکایت مشتری

توجه در این فرم تماس فقط شکایت ها پیگیری میشود.

تمام فیلد ها اطلاعات شاکی میباشد که مستقیم به دست مدیریت میرسد .

تمامی فیلد ها باید تکمیل شود در غیر این صورت فرستاده نمیشود.

بستن
مقایسه